Se non me atrevo a subir a montaña

Nunca poderei disfrutar das vistas do ancho mar

Regulamento Ultra Trail Costa da Morte 2018

ARTIGO 1. DEFINICIÓN

 1. A Ultra Trail Costa da Morte 2018 – en diante UTCM 2018 – é unha carreira a pé de monte e montaña por etapas na Costa da Morte (A Coruña – España), con saída en Caión (A Laracha) e chegada en O Pindo (Carnota) organizada pola Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports con NIF G70526934 e con domicilio social en O Pindo (Carnota – A Coruña).
 2. A participación na UTCM 2018 será individual ou por parellas.
 3. A UTCM 2018 celebrarase do 15 ao 21 de setembro de 2018 nun percorrido total de aproximadamente 265 kms e 9.000 mts. de desnivel positivo.

ARTIGO 2. CONDICIÓNS DE INSCRICIÓN DOS PARTICIPANTES

 1. A participación na carreira implica a aceptación do presente regulamento.
 2. A idade mínima para participar na UTCM 2018 será de 18 anos, cumpridos ata o mesmo día de comezo da proba (15 de setembro de 2018).
 3. Imprimir, cubrir e levar asinado á recollida de dorsais o prego de descargo de responsabilidades e declaración de aptitude física, que se pode atopar no ANEXO 1 deste regulamento, onde os participantes inscritos á UTCM 2018 declaran entre outros puntos, que participan de forma voluntaria, baixo a súa responsabilidade, e reunindo as condicións físicas e de saúde precisas para participar nunha proba destas características.
 4. Presentar un certificado médico vixente con proba de esforzo, debidamente cuberto por un médico colexiado competente que considere apto ao corredor para participar nunha proba de ultra resistencia pola montaña. A proba de esforzo debe ser realizada no ano anterior ao comezo da UTCM 2018 (entre o 15/09/2017 e o 14/08/2018) e deberá enviarse á organización o enderezo info@utcm.run antes do 15 de agosto de 2018. A organización resérvase o dereito de comprobar os datos da mesma. Véxase modelo no ANEXO 2 deste regulamento (non ten que ser exactamente este modelo pero sí debe conter como mínimo a mesma información).
 5. O participante deberá xustificar, no momento da inscrición, ter rematado mínimo 3 probas de trail ou carreiras de montaña de 40 kms de distancia mínima no último ano. Deberá achegar a clasificación de cada unha das probas en formato pdf así como indicar o seu posto na clasificación xeral.
 6. Para poder retirar o dorsal e toda a documentación precisa para participar na UTCM 2018, o inscrito deberá presentar persoalmente un documento de identidade con fotografía.
 7. O dorsal deberá estar sempre visíbel, situado na parte dianteira do corredor, non poderá ser recortado nin dobrado e deberá ser mostrado a calquera membro da organización que o requira.
 8. Os participantes deben ter a preparación adecuada para enfrontarse á quilometraxe e desnivel da proba.
 9. Os participantes deben saber empregar e seguir o track dun GPS e ter nocións de montaña que lles permitan facer cálculos dos parciais entre a quilometraxe da proba e o desnivel. Os participantes deben saber orientarse e interpretar un mapa de ruta en caso de perda.
 10. Os corredores deben estar perfectamente informados sobre que é a UTCM 2018 e dispoñer dos coñecementos, experiencia, material e nivel físico e psicolóxico precisos para poder soportar e superar posibles problemas relacionados coa ultra resistencia, desnivel, orografía e a contorna salvaxe do evento, tales como: cansazo, problemas dixestivos, problemas musculares e articulares, contusións, feridas leves, frío, choiva, vento, néboa, calor, etc.
 11. Os corredores deben realizar correctamente todos os pasos e requisitos da inscrición.

ARTIGO 3. INSCRIPCIÓN

 1. A inscrición poderase tramitar unicamente a través da web disposta polo organizador, http://www.utcm.run.
 2. A inscrición só se considerará válida cando se efectuou o ingreso do 100% do importe da inscrición por parte de cada corredor individual ou da totalidade dos membros da parella, comprobáronse os datos e cúmpranse todas as condicións indicadas no presente regulamento.
 3. O número máximo de participantes na UTCM 2018 será de 50 participantes individuais e 25 parellas.
 4. As inscricións poderanse realizar dende o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de xullo de 2018, a condición de que non se chegou antes ao límite de participantes previsto neste regulamento.
 5. Os servizos básicos que inclúe a inscrición son os seguintes:
  1. Participación na proba: dorsal, cronometraxe e localizador GPS.
  2. Obsequios de participación na UTCM 2018.
  3. Seguro de responsabilidade civil da organización, seguro de accidentes deportivos, servizo médico, servizo de fisioterapia e servizo de podoloxía.
  4. Avituallamentos durante cada etapa e ao final das mesmas.
  5. Ceas dende o 14 ao 21 de setembro de 2018 (8 ceas).
  6. Xantar de peche do UTCM 2018 do 22 de setembro.
  7. Documentación do UTCM 2018: información xeral, axenda diaria, etapas, información meteorolóxica, follas de ruta de cada etapa con mapas e desniveis e track de cada etapa.
  8. Transporte de mochilas en cada etapa de zona de saída a zona de meta.
  9. Agasallo finisher para tódolos/as participantes que finalicen tódalas etapas da UTCM 2018 chegando sempre dentro dos límites de tempo establecidos.
 6. Servizos premium á inscrición:
  1. Servizo de autobús dende os aeroportos e estacións de tren de Santiago de Compostela e A Coruña ata A Costa da Morte o venres 14 de setembro de 2018 (recollida sobre as 16:00 horas) e volta aos devanditos aeroportos e estacións de tren desde A Costa da Morte o sábado 22 de setembro ás 17:00 horas.
  2. Servizo de autobús dende os aloxamentos ás saídas de etapa e dende as chegadas aos aloxamentos durante os 7 días de competición.
  3. Aloxamento a través da organización para as noites do 14 ao 21 de setembro de 2018 (8 noites).
  4. Xantar ao finalizar cada etapa (8 comidas).

ARTIGO 4. IMPORTES E MODALIDADES DE INSCRICIÓN

 1. A continuación indícanse os prezos das diferentes opcións de inscrición. Estes prezos poden estar suxeitos a descontos e ofertas especiais que a organización da proba considere oportunos.
  1. BÁSICO: Con tódolos servizos básicos da inscrición á UTCM 2018 pero non inclúe aloxamento nin transporte que deberán ser xestionados polo propio participante: 475 € 405 € por corredor (IVE incluído).
  2. PREMIUM: Con tódolos servizos básicos da inscrición á UTCM 2018, incluíndo transporte e aloxamento: 900 € 765 € por corredor (IVE incluído).

ARTIGO 5. ANULACIONES, DEVOLUCIONES Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN

 1. Devolucións por baixa SEN garantía de devolución: As inscricións poderanse anular con total independencia de cal sexa o motivo coas seguintes condicións:
  1. Devolución do 75% do importe total se a anulación realízase ata o 31 de maio de 2018.
  2. Devolución do 50% do importe total se a anulación realízase entre o 1 de xuño e o 31 de xullo de 2018.
 2. Devolucións por baixa CON garantía de devolución: Aqueles que adquirisen a garantía de devolución (custe adicional de 75 € para corredores modalidade BASICO e 115 € para corredores modalidade PREMIUM) recibirán unha devolución do 100% do importe da inscrición (sen incluír o importe de contratación da garantía), sempre que a baixa sexa por causa médica xustificada e presenten un xustificante médico acreditando a causa que impide a participación na UTCM 2018. Esta garantía finaliza o 31 de xullo.
 3. En ámbolos casos, para solicitar a baixa será necesario enviar un mail a info@utcm.run solicitando a anulación, sendo a data de recepción do correo a que servirá para establecer as condicións de devolución de acordo con este regulamento.
 4. As anulacións a partir do 1 de agosto perderán o total do importe aboado.
 5. No caso de que a anulación afecte só a un membro da parella, a praza vacante quedará reservada durante 30 días naturais para que outra persoa poida inscribirse no mesmo equipo. Se transcorrido este período non se completa a parella, ou ben se se chega á data límite do 31 de xullo, perderanse automaticamente os dereitos de inscrición da parella inscrita e procederase á devolución da parte que corresponda de acordo coa data da anulación inicial.

ARTIGO 6. CANCELACIÓN DO EVENTO

 1. No caso de que a organización decidise anular a proba pola falta de inscricións que fagan inviábel levar a cabo o evento, devolverase o importe íntegro das inscricións realizadas.
 2. No caso da anulación total ou parcial da proba por algunha causa de forza maior allea á organización, realizarase un reembolso parcial da inscrición en función dos gastos xa realizados por parte da organización.
 3. A posibilidade de meteoroloxía adversa forma parte das condicións posibles de realización da proba e non suporá motivo de anulación da proba excepto en caso de condicións moi extremas que poidan poñer en perigo a integridade física dos participantes.

ARTIGO 7. NEUTRALIZACIÓN DO EVENTO

 1. No caso de que o día da proba, as previsións sexan peores ás previstas e considérese que poñen en perigo aos corredores (tormenta eléctrica, falla de visibilidade, fortes borrascas, fortes ventos, …), poderase atrasar a saída ou deter/neutralizar a proba, se esta xa está en marcha.
 2. Se pasadas unhas horas finalmente as condicións non melloran suspenderase a etapa en curso da UTCM 2018.
 3. No devandito caso, os corredores deberán esperar no punto de control onde fosen parados e esperar ás indicacións da organización para ser evacuados.

ARTIGO 8. PERCORRIDO

 1. A proba transcorre unindo diferentes rutas existentes que bordean a costa entre as localidades de Caión (Concello de A Laracha) e O Pindo (Concello de Carnota). Entre estas rutas atópanse a Ruta dos Pinos do Mar, Camiño dos Faros, Camiño de Santiago e Ruta do Monte Pindo entre outros.
 2. Sairá de Caión (A Laracha) e rematará en O Pindo (Carnota) despois de 7 etapas con finais en Malpica, Ponteceso, Laxe, Camariñas, Muxía, Fisterra e O Pindo.
 3. Atravesaranse 14 Concellos da denominada Costa da Morte: A Laracha, Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, Vimianzo, Camariñas, Muxía, Cee, Fisterra, Dumbría, Mazaricos e Carnota.
 4. Durante o percorrido atravésanse espazos naturais de gran beleza e especial protección amparadas pola lexislación da Rede Natura 2000 ( ZEPA e LIC- ZEC). A organización velará polo estrito cumprimento das normas en materia ambiental. Calquera infracción deste tipo por parte de calquera participante significará a descualificación da competición.
 5. Algúns tramos son compartidos con tráfico rodado, polo tanto os participantes deberán ser especialmente prudentes e deberán respectar as normas de circulación da lexislación vixente.
 6. O percorrido da UTCM 2018 é público e aberto ao resto de camiñeiros-as, deportistas e calquera cidadán que desexe transitar por eles. Tamén poderemos atoparnos con vehículos como tractores ou bicicletas. O respecto ao resto de usuarios será obrigado en todo momento.
 7. Aproveitarase a cea de cada noite para realizar o briefing da etapa do día seguinte. Nela explicaranse detalles do percorrido, así como informaranse dos últimos detalles e a meteoroloxía prevista.
 8. En caso de ter que cambiar o percorrido por motivos de forza maior, este será informado co maior tempo de antelación posíbel.
 9. A lonxitude, desniveis, avituallamentos e tempos de corte de cada unha das etapas poderán ser consultadas na web da proba http://www.utcm.run.

ARTIGO 9. SEÑALIZACIÓN

 1. A totalidade da proba estará sinalizada con cinta de balizamento así como con cartelería propios.
 2. Ademais o participante estará obrigado a levar calquera dispositivo GPS que lle permita consultar o percorrido en momentos de dúbida. A organización non dispoñerá dispositivos GPS.
 3. A organización poñerá a disposición dos participantes, en tempo e forma, os tracks de cada unha das etapas así como as variantes, se as houbese, con anterioridade ao comezo da proba.
 4. Os participantes serán os responsábeis de descargarse o track a través da web http://www.utcm.run, cargalo no GPS e comprobar o seu bo funcionamento. Os participantes tamén son responsábeis do mantemento e carga de batería do GPS antes de cada etapa.
 5. Por último, a organización proverá na recollida de dorsais do primeiro día dun xogo de mapas de tódalas etapas a escala lexíbel para poder seguir a ruta marcada sen contratempos.
 6. Será necesario que cada participante leve o mapa de cada etapa que se estea celebrando así como saber interpretalo en caso de necesidade.
 7. A organización avisará convenientemente en cada sesión de briefing dos detalles da etapa do día seguinte. Sesións que se celebrarán durante as ceas.

ARTIGO 10. SEMI-AUTOSUFICIENCIA E AVITUALLAMIENTOS

 1. A carreira realizarase en condicións de semi-autosuficiencia, é dicir, que cada participante será responsábel de xestionar a bebida e a comida necesaria para realizar cada etapa. A UTCM 2018 é unha proba que esixe preparación física e mental, unha correcta xestión das forzas, a bebida e o alimento. Neste sentido, é moi recomendable ter experiencia en actividades de longa distancia e disputadas en media ou alta montaña.
 2. A organización facilitará entre dúas e catro avituallamentos (segundo a lonxitude de cada etapa) sólidos e líquidos (serán informados en tempo e forma na sección da web referente ás notificacións da proba). Ao final de cada etapa existirá un avituallamento completo para tódolos participantes.

ARTIGO 11. TEMPOS DE CORTE

 1. Na web oficial do UTCM 2018 publicarase a táboa de tempos de corte das diferentes etapas.
 2. Os participantes que cheguen a un punto de control máis tarde do horario límite marcado serán automaticamente descualificados da etapa. Poderán decidir libremente proseguir a etapa baixo a súa completa responsabilidade e comunicando previamente á organización a decisión de continuar.
 3. A descualificación por tempo non supoñerá ningún tipo de devolución total ou parcial do importe da inscrición.
 4. O participante descualificado por tempo poderá tomar parte na saída da seguinte etapa aínda que xa non poderá ser considerado FINISHER do UTCM 2018.

ARTIGO 12. ABANDONO

 1. Os participantes que decidan abandonar a UTCM 2018 deberán retirarse nun dos puntos de control e comunicalo á organización. Só unha situación de gravidade ou accidente xustificará que un participante abandone noutro punto do percorrido, xa que isto significaría un rescate xa sexa terrestre ou aéreo.
 2. A organización só se compromete a transportar aos participantes, ao momento final de cada etapa, cando abandonasen nun punto de control con acceso motorizado.
 3. A organización transportará aos participantes que abandonaron a medida que o desenvolvemento óptimo da proba estea asegurado e sempre que a saúde do participante non se vexa comprometida.
 4. A organización garante a totalidade dos servizos contratados a pesar de non continuar en competición.
 5. O participante que abandone en calquera das etapas non poderá continuar en competición e non poderá ser considerado FINISHER do UTCM 2018.
 6. En caso de abandono dun dos integrantes da parella, o outro participante poderá optar por seguir en competición en modalidade individual respectándolle os tempos acumulados das anteriores etapas. Se completase a UTCM 2018 será considerado FINISHER pero non formará parte da clasificación oficial, pois esta, só está considerada tendo en conta as clasificacións por parellas que se inscribiron e tomaron a saída na primeira etapa do UTCM 2018. Ademais non poderá entrar na clasificación individual xa que se supón que nas etapas que se foi en parella puido realizar mellores tempos que a maioría dos participantes individuais ao ir sempre acompañado.
 7. As asistencias médicas e/ou a organización poderán obrigar a abandonar a un participante, ou ben obrigarlle a realizar unha parada, se consideran que se atopa nunha situación de risco para a súa saúde.
 8. O abandono non supón ningunha devolución total ou parcial do importe da inscrición.

ARTIGO 13. MODALIDADES, CATEGORÍAS E PREMIOS

 1. Poderán participar na UTCM 2018 todas as persoas (homes e mulleres) con idade maior ou igual a 18 anos que dispoñan de boa saúde física, teñan experiencia en probas de ultra distancia, realizasen un adestramento adecuado para soportar 7 días de competición, acepten e respecten o presente regulamento, inscríbanse de forma correcta dentro dos prazos marcados e realicen o pago da cota de inscrición marcada na súa totalidade.
 2. Existirán dúas modalidades de participación: individual e parellas.
 3. As parellas poderán ser mixtas ou do mesmo sexo.
 4. A organización non formará parellas, se non que estas deberán formarse previamente á inscrición, de mutuo acordo entre os participantes e inscribíndose baixo o mesmo nome de parella.
 5. A organización sí dispoñerá un apartado na páxina web oficial onde os participantes que busquen parella para competir na UTCM 2018 poderán publicitarse e interactuar con outros participantes na súa mesma situación.
 6. Os membros de cada parella deberán saír xuntos cada etapa, pasar xuntos os diferentes puntos de control das etapas e chegar xuntos á meta de cada etapa. O non cumprir esta norma básica de competición levará sanción de tempo á parella infractora. Si se é reincidente (sucede unha segunda vez) procederase á descualificación da parella da competición, non podendo continuar nas seguintes etapas, non séndolle reembolsado o importe da inscrición pero podendo gozar dos servizos contratados coa mesma.
 7. As categorías individuais existentes serán:
  1. Senior masculino: A idade ao comezo da proba será menor de ou igual a 40 anos.
  2. Veterano I masculino: A idade ao comezo da proba será maior a 40 anos e menor de ou igual a 50 anos.
  3. Veterano II masculino: A idade ao comezo da proba será maior de 50 anos.
  4. Senior feminina: A idade ao comezo da proba será menor ou igual a 40 anos.
  5. Veterana I feminina: A idade ao comezo da proba será maior a 40 anos e menor de ou igual a 50 anos.
  6. Veterana II feminina: A idade ao comezo da proba será maior de 50 anos.
 8. As categorías de parellas existentes serán:
  1. Senior: A suma das idades dos membros da parella ao comezo da proba será menor ou igual a 80 anos.
  2. Veterana I: A suma das idades dos membros da parella ao comezo da proba será maior de 80 anos e menor ou igual de 100 anos.
  3. Veterana II: A suma de idades dos membros da parella ao comezo da proba será maior de 100 anos.
 9. A UTCM 2018 premiará:
  1. Clasificación absoluta individual masculina: Os 3 primeiros clasificados da clasificación xeral unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  2. Clasificación absoluta individual feminina: Ás 3 primeiras clasificadas da clasificación xeral unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  3. Clasificación senior individual masculina: Os 3 primeiros clasificados da categoría senior masculina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  4. Clasificación senior individual feminina: Ás 3 primeiras clasificadas da categoría senior feminina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  5. Clasificación veterano I individual masculina: Os 3 primeiros clasificados da categoría veterano I masculina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  6. Clasificación veterana I individual feminina: Ás 3 primeiras clasificadas da categoría veterana I feminina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  7. Clasificación veterano II individual masculina: Os 3 primeiros clasificados da categoría veterano II masculina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  8. Clasificación veterana II individual feminina: Ás 3 primeiras clasificadas da categoría veterana II feminina unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  9. Clasificación absoluta parellas: Ás 3 primeiras parellas clasificadas da clasificación xeral unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  10. Clasificación senior parellas: Ás 3 primeiras parellas clasificadas da categoría parellas senior unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  11. Clasificación veterana I parellas: Ás 3 primeiras parellas clasificadas da categoría parellas veterana I unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
  12. Clasificación veterana II parellas: Ás 3 primeiras parellas clasificadas da categoría parellas veterana II unha vez sumados os tempos das 7 etapas.
 10. Tódolos participantes de ámbalas modalidades que rematen as 7 etapas dentro dos tempos marcados recibirán o premio de finisher do UTCM 2018.
 11. A organización resérvase o dereito de eliminar aquelas categorías que non conten cun mínimo de 3 participantes ao comezo da competición.

ARTIGO 14. CLASIFICACIONS

 1. As clasificacións xerais serán confeccionadas sumando os tempos de tódalas etapas.
 2. Os gañadores finais serán os que menos tempo invistan en completar tódalas etapas da competición.
 3. Na competición por parellas, en caso de non chegar xuntos a meta pero dentro do tempo de cortesía de dous minutos entre os dous membros, contabilizarase sempre o tempo do compoñente máis atrasado.

ARTIGO 15. MATERIAL OBRIGATORIO E RECOMENDADO

 1. As probas desenvolvidas no medio natural levan algúns riscos propios do medio no que nos movemos e que son de difícil control para calquera organización. En aras de minimizar os devanditos riscos e en prol de aumentar a seguridade dos participantes cada organización marca un determinado material como obrigatorio e outro como recomendado.
 2. Dende a organización da UTCM 2018 apelamos á responsabilidade de cada un dos participantes e rogamos atendan ás indicacións aquí expostas para evitar sancións innecesarias.
 3. Cada participante, participe en calquera das dúas modalidades, deberá de levar obrigatoriamente en cada etapa o seguinte material:
  1. Calzado adecuado para o terreo no que se desenvolve a UTCM 2018: praias, carreiros, pistas forestais, cantís, rocas, fortes pendentes, …
  2. Roupa técnica axeitada para facer fronte a posíbeis condicións adversas de costa e media montaña (forte vento, choiva, frío, …).
  3. Vaso ou recipiente para avituallamento líquido (por razóns de eco-responsabilidade nos avituallamentos non se facilitarán vasos para a reposición de líquidos).
  4. Manta térmica.
  5. Reserva de alimento suficiente (mínimo 200 calorías na saída de cada etapa) para facer fronte a condicións imprevistas e tendo en conta que a proba se realiza en condicións de semi-autosuficiencia.
  6. Chifre. Será válido o que adoita vir coas mochilas de hidratación a condición de que funcione correctamente.
  7. Documento identificábel (DNI).
  8. Dorsal facilitado pola organización.
  9. Tracker de seguimento facilitado pola organización.
  10. Aparello GPS co track de cada etapa e a batería cargada á saída de cada etapa.
  11. Mapa de ruta e perfil de cada etapa facilitados pola organización.
  12. Teléfono móbil coa batería cargada á saída de cada etapa e aceso durante toda a proba.
  13. Pequeno botiquín con material para curar pequenas feridas e rozaduras.
 4. A organización resérvase o dereito de eliminar a obrigatoriedade de calquera elemento da lista anterior se se atopase asegurada certamente a integridade e seguridade de tódolos participantes.
 5. Ademais, a organización recomenda o seguinte material non obrigatorio:
  1. Bastóns.
  2. Pastillas potabilizadoras por si se necesita coller auga en fontes públicas cuxa potabilidade escapa ao control da organización.
  3. Luvas, braga e gorro en caso de vento e frío.
  4. Batería de reposto ou cargador portátil para o teléfono móbil e GPS.
  5. Crema solar.
  6. Crema antirozaduras.
  7. Lentes de sol.
  8. Diñeiro en efectivo (20 € por etapa) por se xorde unha emerxencia.

ARTIGO 16. XURADO, RECLAMACIÓNS, PENALIZACIÓNS E DESCUALIFICACIÓN

 1. A organización, os voluntarios, os responsábeis de cada avituallamento ou punto de control e os membros do servizo médico terán potestade para sancionar no UTCM 2018.
 2. As infraccións que poden incorrer en penalizacións de tempo ou descualificación aos participantes que incorran nelas son:
  1. Non respectar a totalidade do contido deste regulamento.
  2. Usar calquera tipo de transporte/propulsor mecánico.
  3. Saírse do percorrido marcado pola organización.
  4. Tapar, dobrar ou modificar o dorsal.
  5. Na competición de parellas chegar con máis de 2 minutos de diferenza a meta entre cada un dos compoñentes.
  6. Asistencia ou avituallamento por parte de terceiras persoas fóra dos avituallamentos.
  7. Uso de transporte non autorizado durante o desenvolvemento de cada etapa.
  8. Ser acompañado durante a etapa por terceiras persoas non inscritas na UTCM 2018; ben en vehículo a motor, bicicleta, andando ou correndo ao seu lado.
  9. Abandono voluntario de lixo (envoltorios de xeles ou barriñas, botellas plásticas, materia orgánica, etc ) fora dos puntos habilitados.
  10. Calquera comportamento ou actitude que prexudique ou degrade a contorna no que se desenvolve o evento.
  11. Mostrar unha actitude antideportiva.
  12. Dopaxe.
  13. Non dispoñer dalgún elemento do material obrigatorio en calquera momento das etapas.
  14. Non asistencia a un participante en dificultade (accidente, esgotamento, enfermidade, hipotermia, …).
  15. Non pasar por un punto de control.
  16. Calquera outra falta ao regulamento ou á ética do evento ou do deporte.
 3. Cada unha destas faltas poderase acumular tantas veces como se cometan.
 4. A organización nomeará un xurado da carreira que será o responsábel de velar polo correcto cumprimento das normas que rexen a proba, aplicando as penalizacións e/ou sancións que crea oportunas de acordo co presente regulamento.
 5. A organización poderá establecer os puntos de control que estime oportunos ao longo de cada etapa, sen previo aviso da súa localización aos participantes.
 6. O xurado será responsábel de atender as posibles reclamacións que poidan existir en relación á clasificación, penalizacións e/ou descualificacións que se aplicaron en cada etapa. Ditas reclamacións deberán efectuarse ata un máximo de 30 minutos despois de finalizar cada participante individual ou parella a súa etapa.
 7. A descualificación non supoñerá ningún tipo de devolución total ou parcial da inscrición, asegurándose a posibilidade de seguir gozando dos servizos contratados na inscrición salvo o continuar en competición.

ARTIGO 17. SEGURO

 1. Polo só feito de inscribirse na UTCM 2018, todos os participantes dispoñen dun seguro de accidentes deportivos conforme á Lei do Deporte aprobada polo Decreto Lexislativo 1/2000, do 31 de xullo e que cumpre coas esixencias da citada lei:
  1. Seguro de Responsabilidade Civil.
  2. Indemnización por perda anatómica, funcional ou defunción.
  3. Asistencia sanitaria ilimitada nos centros concertados.
 2. A organización non se fará responsable e, por tanto, non se aplicará o seguro en caso de:
  1. Enfermidade.
  2. Dano causado por imprudencia ou neglixencia do participante.
  3. Inobservancia das leis.
  4. Incumprimento do presente regulamento.
 3. O seguro cubrirá ao participante entre os días 15 e 21 de setembro de 2018

ARTIGO 18. SEGURIDADE E ASISTENCIA MÉDICA

 1. A asistencia de accidentes e sanitaria nunha proba desta entidade é crucial para preservar a saúde de todos e cada un dos participantes. É por iso que a organización velará en todo momento pola seguridade e saúde de todos.
 2. As normas enmarcadas neste punto van dirixidas única e exclusivamente para salvagardar a saúde de tódolos participantes. É por iso que dende a organización rogamos o seu estrito cumprimento por parte de tódolos participantes.
 3. Durante toda a proba a organización coordinará:
  1. Equipos médicos.
  2. Equipos sanitarios.
  3. Equipos de rescate.
  4. Equipos de protección civil.
 4. Poderán existir puntos de control médico aleatorios ou xerais.
 5. Serán motivo de descualificación da UTCM 2018:
  1. Negarse á realización do control médico ou sanitario.
  2. Faltar ó respecto aos membros do equipo médico ou sanitario.
 6. Tódolos corredores someteranse ao xuízo médico sempre que o equipo médico solicíteo, sendo a valoración deste equipo a que prevalece ante calquera outra, polo que os médicos e sanitarios poderán:
  1. Sacar da proba a todo corredor que consideren non apto para continuar.
  2. Ordear a evacuación de calquera corredor a quen se considere en perigo.
  3. Ordear a hospitalización de calquera corredor cando esta considérese necesaria.
 7. A dirección de carreira nunca cuestionará o criterio ou as decisións tomadas polos membros do equipo médico e sanitario e non se fará responsable das consecuencias que o incumprimento das ordes do equipo médico poidan ter sobre o corredor.

ARTIGO 19. XESTIÓN DE EMERXENCIAS

 1. Tódolos corredores están obrigados a socorrer a calquera outro participante que o necesite, dentro das propias capacidades e coñecementos. Non facelo implicaría incorrer nun delito grave por omisión de socorro, estipulado na lexislación española.
 2. No caso de que o propio corredor ou un compañeiro non poida chegar a un avituallamento ou punto de control en por sí debido a unha emerxencia médica ou accidente, deberanse seguir as seguintes pautas:
  1. Se hai cobertura de móbil: Chamar ao teléfono de urxencias indicado no dorsal e na folla de ruta. Deberase describir a situación e seguir as instrucións que se lle indiquen.
  2. Se non hai cobertura de móbil: Chamar ao 112 e indicar:
   1. Que somos participantes da UTCM 2018.
   2. Punto aproximado no que nos atopamos.
   3. Emerxencia médica que nos afecta.
   4. Nome e número de dorsal, propio ou do paciente (en caso de asistilo).
 3. Débese ter en conta que ao longo do percorrido da UTCM 2018 existirán zonas con escasa cobertura móbil e zonas ás que só se poderá acceder a pé, o que significa que os tempos de rescate e/ou atención poden alongarse no tempo. Por iso, será necesario:
  1. Se é posible, deberase desprazar a un punto con cobertura móbil dentro do track do percorrido oficial, para estar en contacto permanente e directo co teléfono de urxencias designado pola organización.
  2. Unha vez solicitada a axuda mobilizaranse unha serie de medios en base á información obtida, polo que a información facilitada deberá ser o máis precisa posible para poder realizar unha atención o máis exitosa posíbel.
  3. Non se poderá saír en ningún caso fora do percorrido do track da proba, xa que dificultaría a localización aos medios mobilizados para a atención.
  4. Deberase avisar de calquera cambio que se produza entre a chamada de aviso e o momento da localización.
  5. Á hora de planificar o material obrigatorio e voluntario hai que ter en conta estar preparados para situacións de desprazamento lento ou mesmo de longa espera en condicións meteorolóxicas adversas.
  6. Deberase de comunicar calquera cambio que se produza entre o momento de solicitude de axuda e da nosa localización.

ARTIGO 20. ACOMPAÑANTES

 1. A organización dispón a posibilidade de inscribir a familiares e amigos como acompañantes da UTCM 2018.
 2. Dispoñerán de servizos como:
  1. Desprazamentos.
  2. Aloxamento con almorzo.
  3. Xantares e ceas.
 3. Esta opción só estará dispoñible para acompañar a un participante inscrito.
 4. No momento de inscrición deberá indicar a que participante inscrito acompaña.
 5. A inscrición dos acompañantes farase a través da páxina web oficial da UTCM 2018.
 6. A inscrición dos acompañantes considerarase validada cando se realizou o pago do 100% do importe da inscrición e comprobáronse os seus datos.
 7. As inscricións poderanse realizar ata o 31 de xullo de 2018.
 8. Prezos e modalidades de inscrición dos participantes: Indícanse a continuación e poden estar suxeitos a descontos e ofertas especiais que a organización considere oportunos.
  1. BÁSICO: Inclúe as ceas do 14 ao 21 de setembro de 2018 (8 ceas) e o xantar final do día 22 de setembro. Non inclúe transporte, aloxamento, almorzo, xantar; que deberán ser xestionados polos acompañantes. 180 € por persoa (IVE incluído).
  2. PREMIUM: Inclúe ceas do 14 ao 21 de setembro de 2018 (8 ceas), xantares do 15 ao 22 de setembro de 2018 (8 xantares), aloxamento en hotel (cuarto dobre compartido) con almorzo do 14 ao 21 de setembro de 2018 (8 noites), transporte. 550 € por persoa (IVE incluído).
 9. Anulacións, devolucións, garantía de devolución e cancelación do evento:
  1. Devolucións por baixa SEN garantía de devolución: As inscricións poderanse anular con total independencia do motivo coas seguintes condicións:
   1. Devolución do 75% do importe total se a anulación é ata o 31 de maio de 2018.
   2. Devolución do 50% do importe total se a anulación é entre o 1 de xuño de 2018 e o 31 de xullo de 2018.
  2. Devolucións por baixa CON garantía de devolución: Aqueles acompañantes que adquirisen durante o proceso de inscrición unha garantía de devolución (custe adicional de 53 € para acompañante modalidade BASICO e 75 € para acompañantes modalidade PREMIUM) terán dereito á devolución do 100% do importe da inscrición (sen incluír o importe de contratación da garantía), sempre que o participante ao que acompañan presente xustificante médico acreditando unha lesión que impida a participación na UTCM 2018. Esta garantía finaliza o día 31 de xullo de 2018.
  3. En ambos os casos, para solicitar a devolución será necesario enviar un correo a info@utcm.run solicitando a anulación, sendo a data de recepción do correo a que servirá para establecer as condicións de devolución de acordo con este regulamento.
  4. As anulacións para partir do 1 de agosto perderán o total do importe da inscrición abonado.
 10. As condicións de cancelación do evento serán as mesmas que as estipuladas no artigo 6 de leste mesmo regulamento.
 11. O acompañante acepta implicitamente os artigos 21, 22, 23 e 24 deste regulamento sobre dereitos de imaxe, protección de datos, xurisdición e modificación respectivamente, que son de igual aplicación tanto para os corredores como para os acompañantes.

ARTIGO 21. DEREITOS DE IMAXE

 1. O dereito á propia imaxe é un dereito recoñecido no artigo 18.1 da Constitución española e regulado na Lei 5/1982 de data 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar, e á propia imaxe, así como na aplicación da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, do 13 de decembro.
 2. A aceptación do presente regulamento implica que o participante/acompañante autoriza á Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports á realización de fotografías e filmación da súa participación na UTCM 2018 e consente a difusión e explotación comercial e publicitaria de todas as imaxes tomadas durante o desenvolvemento do evento sen dereito por parte do participante/acompañante a reclamar compensación de ningún tipo.
 3. En ningún caso utilizarase a imaxe dos participantes/acompañantes para ningún fin distinto aos indicados.
 4. Todo corredor ou acompañante renuncian aos seus dereitos de imaxe durante a UTCM 2018.

ARTIGO 22. PROTECCIÓN DE DATOS

 1. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase os participantes e acompañantes que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro privado propiedade da Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports, como organizadora deste evento; co fin de xestionar a organización, realización e difusión do evento, a publicación das clasificacións, publicacións en medios de comunicación e internet así como para xestionar a súa seguridade.
 2. Os destinatarios destes datos serán a organización e as empresas ou entidades contratadas para a xestión da cronometraxe e clasificacións, entrega de dorsais e bolsa do corredor, aseguradoras, servizos médicos e outros que sexan estritamente necesarios para dar o mellor servizo e atención.
 3. O participante e acompañante é responsable da veracidade e corrección dos datos facilitados e ten a facultade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos no ámbito recoñecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro. Poderá exercer devanditos dereitos dirixíndose por escrito mediante envío de correo electrónico á conta info@utcm.run.
 4. A cesión dos datos farase efectiva no momento de formalizar a inscrición ao evento a través da páxina web oficial do UTCM 2018.

ARTIGO 23. XURISDICIÓN E LIMITACIÓN

 1. Calquera reclamación do participante ou acompañante á organización, Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports, sen considerar o terreo e os procedementos xurídicos, está suxeito ao estatuto de limitación dun ano desde a finalización do evento contractualmente especificado.
 2. A relación legal e contractual entre o participante ou acompañante e a Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports estará integramente suxeita á lexislación española.
 3. O lugar de xurisdición é a provincia A Coruña, España.

ARTIGO 24. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO

 1. Todo participante e acompañante da UTCM 2018 aceptan este regulamento integramente no momento de formalizar a inscrición e comprométense a cumprilo escrupulosamente.
 2. A organización resérvase o dereito de modificar o presente regulamento se o considera oportuno para o correcto funcionamento da proba.
 3. As modificacións relevantes do regulamento serán debidamente comunicadas na web e redes sociais así como enviadas por correo a cada un dos participantes e acompañantes inscritos no momento das modificacións.