Aviso legal e protección de datos

Responsabilidade e uso de cookies

Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comerzo Electrónico (LSSICE) a continuación declárase www.utcm.run como sitio web xestionado e propiedade da Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports con sede social en Praza Baixo da Solaina S/N, 15296 O Pindo (Carnota - A Coruña), NIF G70526934 (en diante, “o prestador”), con email costadamorteos@gmail.com

Responsabilidade

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimiento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquer outra disposición legal que fora de aplicación. O prestador está exento de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falla de disponibilidade (caídas) do sitio o cual efectuará ademais paradas periódicas por mantementos técnicos. Ademais, o prestador reservase o dereito a modificar calquer tipo de información que poidera aparecer no sitio web, sen que exista obligación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obligacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Uso de cookies

O sitio web do fornecedor pode usar cookies (pequenos ficheiros de texto que o servidor envía á computadora da persoa que accede á páxina). É unha técnica comúnmente usada en Internet para realizar certas funcións que se consideran esenciais para o bo funcionamento e visualización do sitio. Terceiros, como Facebook ou Google, poden utilizar cookies ou outras tecnoloxías de almacenamento para recoller ou recibir información deste sitio web e utilizar esa información para proporcionar servizos de medida e anuncios dirixidos. Os usuarios poden optar pola colección e uso da información para os anuncios dirixidos a través da notificación a primeira vez que se conectan ao sitio web. Podedes atopar mais información sobre os vosos dereitos en http://www.aboutads.info/choices o http://www.youronlinechoices.eu/.

En ningún caso usaranse cookies para recoller información persoal. Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixe ao contido de sitios web de terceiros. Dado que o proveedor non sempre pode controlar os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, non asume ningunha responsabilidade por ese contido. En todo caso, o prestador comprométese á retirada inmediata de calquer contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou o orden público, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Protección de datos persoais

O prestador cumpre coa normativa española para a protección de datos persoais e garante o pleno cumprimento das obrigas establecidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento da LOPD e outras normas en vigor en cada momento e garante o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Política anti-spam

O proveedor está completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e calquera tipo de comportamento ou manifestación coñecido como "spam", tamén declara comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas. Polo tanto, o provedor garante ao usuario que en ningún caso os datos persoais recollidos no sitio web serán transferidos, compartidos, transferidos ou vendidos a terceiros. Por os mesmos motivos, o proceso de rexistro non debe utilizarse para rexistrar enderezos de correo electrónico de persoas externas sen o consentimento expreso das persoas afectadas.

No caso de que un usuario aínda reciba comunicacións deste sitio sen ter rexistrado, ou sen dar o seu consentimento expreso a devandito rexistro, poderá cancelar a suscripción dos enlaces proporcionados na mesma comunicación. Ademais, o usuario pode contactarnos a través do correo electrónico costadamorteos@gmail.com, tanto para comunicar o que pasou e pedir a eliminación inmediata dos teus datos do noso sistema.

Aloxamento de datos

Por motivos técnicos e calidade de servizo, a web www.utcm.run está aloxada nos servidores deD INAHOSTING (aviso legal), xestionados pola empresa DINAHOSTING. Polas razóns similares, a prestación do servizo de suscripción por correo electrónico e envío de newsletter efectuase dende as instalacións da empresa MailChimp (privacidad). Mailchimp atópase adherida aos principios de “Porto Seguro” (Safe Harbor), de acordo coa Decisión 2000/520/CE da Comisión de 26 de xullo de 2000 o que a convirte en entidade cun nivel adecuado de protección a efectos da LOPD.

Google Analitics

Google Analytics é un servizo análise de datos estadísticos prestado pola empresa Google (política de privacidade). www.utcm.run emprega este servizo para realizar un seguimento das estadísticas de uso do mesmo. Google Analytics emprega cookies para axudar ó sitio web a analizar datos estadísticos sobre o emprego do mesmo (número de visitas totais, páxinas mais vistas, etc.). A información que xera a cookie (incluindo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google empregará esta información por conta nosa co propósito de xerar informacións estadísticas sobre o uso de www.utcm.run, Google non asociará o seu enderezo IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así o requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, nembargantes, de facelo, limitará a plena funcionabilidade de www.utcm.run. O empregar este sitio web, da seu consentimento o tratamento de información por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Seguimento e compartición en redes sociais

Cada rede social emprega as suas propias cookies para que Vostede poida pinchar nos botóns do tipo “Me gusta” ou “Compartir”.

Consentimento ó tratamento dos datos persoais do usuario

No marco das suas actividades, www.utcm.run dispón da posibilidade de rexistro de usuarios para o envío de comunicacións por correo electrónico, efectuar comentarios no blog e enviar mensaxes a través do formulario de contacto. O usuario mediante os actos de suscripción ó blog, a realización de comentarios ou o formulario de contacto estará dando seu consentimento expreso ó tratamento dos datos persoais proporcionados según o disposto no artigo 6 da LOPD. O usuario poderá exercer seus dereitos nos términos dispostos polo artigo 5 da LOPD. Estes mesmos actos implican asimesmo o consentimento expreso do usuario á transferenza internacional de datos que prodúcese en termos da LOPD debido áubicación física das instalacións dos proveedores arriba mencionados. Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un ficheiro cuia finalidade é a comunicación de novidades relativas o sitio web de www.utcm.run actuando como responsábel do arquivo o prestador. Os campos marcados con asterisco son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposible realizala finalidade expresada si non se aportan estes datos. Queda igualmente informado da posibilidade de exercitar os dereitos que se indican no apartado relativo ós Dereitos do usuario.

Dereitos do usuario

De conformidade co establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase ó usuario ca finalidade exclusiva da base de datos de rexistro é o envío de información sobor novidades e novas relacionadas có sitio web www.utcm.run. Únicamente os titulares terán acceso ós seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. De acordo có disposto na LOPD, o usuario en calquer intre poderá exercitar seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición ante o prestador. Para facilitar o exercicio destes dereitos facilítase en todas as comunicacións un enlace de solicitude de baixa que redundará na eliminación inmediata dos datos personais do usuario da nosa base de datos.

Propiedade intelectual e uso dos contidos

O sitio web www.utcm.run, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos precisos para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/o gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Calquer uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ó prestador e que pudieran atoparse no sitio web, pertencen a seus respectivos propietarios, sendo eles miemos responsables de calquer posible controversia que puidera suscitarse respecto ós mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos. Para realizar calquer tipo de observación respecto a posibeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do email costadamorteos@gmail.com

Ley aplicable e xurisdicción

Este sitio web e a actividade que en él se desenvolve rixense pola lexislación española. No caso de que se produza calquer tipo de discrepancia ou diferencia entre as partes en relación coa interpretación e o contido da presente páxina web e as suas actividades, todas as partes sométense, con renuncia expresa a calquer outro fuero, ós Xuzgados de A Coruña.